Εικόνα μαθήματος Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Digital skills are essential. They can improve our confidence to use technology for work, learning and daily life. This course includes e-book, videos and interactive activities designed to develop skills in the areas of information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, safety, and problem-solving.

Join the course and enhance your digital skills!

Εικόνα μαθήματος Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Competențele digitale sunt esențiale. Acestea ne pot crește încrederea în utilizarea tehnologiei la locul de muncă, pentru învățare și în viața de zi cu zi. Acest curs include texte, videoclipuri și activități interactive concepute pentru a dezvolta abilități în domeniile de cunoaștere a informațiilor și datelor, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță și rezolvare de probleme.

Înscrie-te la curs și îmbunătățește-ți competențele digitale!

Εικόνα μαθήματος Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Las competencias digitales son esenciales. Pueden mejorar nuestra confianza para utilizar la tecnología en el trabajo, el aprendizaje y la vida cotidiana. Este curso incluye libros electrónicos, vídeos y actividades interactivas diseñadas para desarrollar habilidades en las áreas de alfabetización informacional y de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas.

¡Apúntate al curso y mejora tus competencias digitales!

Εικόνα μαθήματος Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Dijital beceriler çok önemlidir. İş, öğrenim ve günlük yaşam için teknolojiyi kullanma konusunda kendimize olan güvenimizi artırabilirler. Bu kurs, bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, dijital içerik oluşturma, güvenlik ve problem çözme alanlarında beceriler geliştirmek için tasarlanmış e-kitap, videolar ve etkileşimli etkinlikler içerir.

Kursa katılın ve dijital becerilerinizi geliştirin!

Εικόνα μαθήματος Digital facilitator skills self-assessment EN
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Being a digital facilitator requires having a set of specific skills, knowledge, abilities, and behaviors enabling digital educators to operate effectively in online and offline education. With the 30-question test, you will get an overview of your digital facilitator skills and you will identify those areas that you may wish to develop or build on.

Εικόνα μαθήματος Everyday Digital Skills for Adults
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

The test is an objective assessment designed around the DigComp framework and provides situational questions, answers and tips related to day-to-day digital competences. Upon completion, it provides you the DigComp certificate.